Home Tài liệu lớp 11 Toán lớp 11 Tìm ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất pascal

Tìm ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất pascal

16177

Tìm ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất pascal

Tìm ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất pascal là một bài tập cho các học sinh lớp 11 khi bắt đầu làm quen và thực hiện các phép tính với cấu trúc rẽ nhánh if…else thường gặp. Trong bài viết này SKT sẽ trình bày cho các bạn cách tìm ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất của 2 số nguyên bất kỳ.


 

Tìm ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất pascal
Đầu tiên chúng ta cần tìm hiểu vấn đề sau:


– Ước chung lớn nhất là gì? Nếu một số nguyên a bất kỳ chia hết cho số nguyên c được gọi là ước của số nguyên a và a được gọi là bội của c. Nếu 2 số dương a và b bất kỳ cùng chia hết cho một số nguyên c lớn nhất thì c được gọi là ước chung lớn nhất của a và b. Nếu a và b đều = 0 thì chúng không có ước chung.


– Bội chung nhỏ nhất là gì? c được gọi là bội chung nhỏ nhất của a và b khi c là số nguyên nhỏ nhất chia hết cho a và b.

(*)Công thức: UCLN(a,b) = (a*b)/BCNN(a,b)


 

Bài tập pascal tim ước chung lớn nhất và BCNN

Cách 1: Lấy số lớn hơn trong 2 số đã cho trừ đi nhau. Lặp lại thao tác cho đến khi 2 số bằng nhau thì ngừng => UCLN. Và làm theo công thức (*) chúng ta được BCNN.

var x,y,UCLN,BCNN:integer;
begin
       write('Nhap vao 2 so x va y');
       readln(x,y);
       BCNN:=x*y;
       While x<>y do If x>y then x:=x-y else y:=y-x;
       UCLN:=x;
       BCNN:=BCNN div UCLN;
       write(UCLN,' ',BCNN);
end.
Cách 2: Sử dụng thuật toán Euclide bằng cách chia lấy dư (mod). Ưu điểm của thuật toán này là xử lý nhanh hơn vì phép tính ít hơn so với cách 1.

var a,b,UCLN, BCNN, temp:integer; {temp là biến tạm}
begin
      write('Nhap vao so a: ');
      readln(a);
      write('Nhap vao so b: ');
      readln(b);
      BCNN:= a*b;
      temp:= b mod a;
      while temp<>0 do
            begin
               temp:= a mod b;
               a:=b;
               b:=temp;
             end;
      UCLN:=a;
      BCNN:= BCNN div UCLN;
      write('UCLN = ',UCLN,' BCNN = ',BCNN);
      readln;
end.
Chương trình hoàn chỉnh đã tách thành thuật toán con

uses crt;
function UCLN(a,b:integer):integer;
begin
      while(a<>b) do
      if a > b then
            a:=a-b
      else
            b:=b-a
      if a = b then
            UCLN :=a
end;
var a,b:integer;
begin
      clrscr;
      write('Nhap vao so a: ');
      readln(a);
      write('Nhap vao so b: ');
      readln(b);
      writeln('UCLN := ',UCLN(a,b));
      write('BCNN := ', (a*b) div UCLN(a,b));
      readln;
end.
Chúc các bạn làm tốt bài tập của mình nhé!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.