Home Tài liệu lớp 11 Môn khác lớp 11 Hơn 90 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập Sinh học lớp 11...

Hơn 90 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập Sinh học lớp 11 HK1 có Đáp án

2103

 Kỳ thi HK1 sắp đến, HocTapLongAn xin gửi đến các bạn một số câu hỏi trắc nghiệm tham khảo môn sinh học. Hi vọng các bạn ôn bài tốt

  1. Nhận định không đúng khi nói về vai trò của nitơ đối với cây xanh:

A. Nitơ tham gia cấu tạo nên các phân tử prôtêin, enzim, côenzim, axit nuclêic, diệp lục…B. Nitơ tham gia điều tiết các quá trình trao đổi  chất trong cơ thể thực vật.

C. Thiếu nitơ lá non có màu lục đậm không bình thường.         D. Thiếu nitơ cây sinh trưởng còi cọc, lá có màu vàng nhạt.

  1. Nitơ được rễ cây hấp thụ ở dạng:

A. NH4+ và NO3-    B. NO2-, NH4+  và NO3-               C. N2, NO2-, NH4+ và NO3-                            D. NH3, NH4+ và NO3- 3 Để bổ sung nguồn nitơ cho đất, con người không sử dụng biện pháp nào sau đây?

  1. Bón phân hữu cơ gồm phân chuồng, phân xanh, xác động vật và thực vật.
  2. Bón supe lân, apatit       C. Bón phân urê, đạm amôn, đạm sunfat.     D. Trồng cây họ đậu Thực vật đã có đặc điểm thích nghi trong việc bảo vệ tế bào khỏi bị dư lượng NH3 đầu độc là:

A. Chuyển vị amin và amin hoá.      B. Amin hoá.        C. Hình thành amít (axít amin đicacbôxilíc + NH3–> Amít).         D. Chuyển vị amin.

  1. Trong mô thực vật diễn ra quá trình khử nitrat vì:
  1. Trong 2 dạng nitơ hấp thụ thì môi trường bên ngoài có dạng NO3– là dạng oxy hoá, nhưng trong cơ thể thực vật nitơ chỉ tồn tại ở dạng khử để tiếp tục được đồng hóa thành axít amin và Prôtêin.
  2. Giúp sự đồng hoá NH3 trong mô thực vật.
  3. Là nguồn dự trữ NH3 cho các quá trình tồng hợp axít amin khi cần thit.          D. Giúp hệ rễ của cây hấp thụ được toàn bộ lượng nitơ.
  1. Điền thuật ngữ phù hợp vào câu sau đây:

Nitơ tham gia (1)………… các quá trình trao đổi chất trong (2)………… thông qua hoạt động (3)………, cung cấp năng lượng và điều tiết trạng

thái ngậm nước của các phần tử (4)……….. trong tế bào chất.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.