Home Tài liệu lớp 11 Lý lớp 11 Vật lý 11: Các câu hỏi trắc nghiệm chương Từ trường và...

Vật lý 11: Các câu hỏi trắc nghiệm chương Từ trường và Cảm ứng điện từ

2605
 1. Tại tâm của một dòng điện tròn có cường độ 5 A, cảm ứng từ đo được là 31,4.10-6  (T). Đường

kính của dòng điện đó là

 1. 10 cm                     B. 20 cm                     C. 22 cm                     D.26 cm
 1. Một dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng, dài.Tại điểm A cách dây 10 cm,cảm ứng từ do dòng điện gây ra     có     độ     lớn     2.10-5     (T).Cường     độ     dòng     điện     chạy     trong     dây     là     A. 10 (A)    B.20 (A)                   C. 30 (A)                     D.50 (A)
 2. Dây dẫn mang dòng điện không tương tác với .

  1. các điện tích chuyển động      C. các điện tích đứng yên
  2. nam châm đứng yên              D. nam châm chuyển động
 3. Các tương tác nào sau đay không phải là tương tác từ?

  1. tương tác giữa hai nam châm
  2. tương tác giữa hai quả cầu mang điện trái dấu
  3. tương tác giữa hai dòng điện
  4. tương tác giữa nam châm và dây dẫn mang dòng điện
 4. Một đoạn dây dẫn có chiều dài 0,5 m,có dòng điện 2 A chạy qua đặt trong từ trường B=0,01T chịu

tác dụng của lực từ 5.10-3 N.Tìm góc hợp bởi cảm ứng từ và đoạn dây dẫn trên:

A. 300                                         B.450                                    C.600                                    D.00

 1. Một khung dây dẫn tròn bán kính 50 cm gồm 20 vòng.Cường độ dòng điện chạy qua mỗi vòng là 0,3 A.cảm ứng từ tại tâm của khung dây :

A.75.10-5 (T)                B.0,75.10-5 (T)             C.75.10-4 (T)                D.75.10-2 (T)

 1. Người ta muốn tạo ra từ trường có cảm ứng từ B =250.10-5  (T) bên trong ống dây.Cường độ  dòng

điện trong mỗi vòng dây là 2 A.Ống dây dài 50 cm.Hỏi phải quấn bao nhiêu vòng dây?

A.50 vòng                    B.500 vòng                  C.40 vòng                   D.400 vòng

8..Chọn câu trả lời sai

từ trường tồn tại xung quanh

 1. nam châm               C.điện tích đứng yên
 2. dòng điện                 D.trái đất

9.Chọn câu trả lời đúng

Đưa các cực của hai nam châm lại gần nhau:

A.các cực cùng tên sẽ hút nhau        C.các cực khác tên sẽ hút nhau B.các cực khác tên sẽ đẩy nhau       D.cả A và B đều đúng

 1. .Hai dây dẫn  đặt song song với nhau có dòng điện chạy qua cùng chiều. Hai dây dẫn đó sẽ.
 1. hút nhau      C.không tương tác

B.đẩy nhau     D.có khi hút có khi đẩy

 1. .Qui tắc tìm chiều của lực từ tác dụng lên một dây dẫn mang dòng điện là qui tắc:
  A.nắm tay phải            C.hình bình hành          B.bàn tay trái               D. cả  A, B, C đều sai
 2. Một đoạn dây dẫn có dòng điện  được đặt trong một từ trường đều B.để lực từ tác dụng lên dây

cực đại thì góc giữa dây dẫn và B phải bằng

A.00                       B.300                                    C.600                    D.900

 1. Dây dẫn thẳng dài có dòng điện I1=15 A đi qua đặt trong không khí.Cảm ứng từ tại điểm cách dây 15cm có độ lớn là

A.2.10-5                               B.2.10-6               C.2.10-7               D.2.10-4

 1. .Công thức tính độ lớn  cảm ứng từ của một điểm cách dây dẫn thẳng một khoảng r là
  A.B=2.10-7.I/r           B.B=2.10-7.r/I             C.B=4.10-7.I/r              D.B=4.10-7.r/I

Các bạn download file góc đầy đủ ở đường link bên dưới: 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.