Hóa lớp 11

Home Tài liệu lớp 11 Hóa lớp 11

Chương 2. Nhóm Nito, photpho – Bài 3. Amoniac và muối Amoni

Chương 2. Nhóm Nito, photpho - Bài 3. Amoniac và muối Amoni

Chương 2. Nhóm Ni tơ, nhóm Phốt pho – Bài 9. Bài tập về photpho & hợp chất

Chương 2. Nhóm Ni tơ, nhóm Phốt pho - Bài 9. Bài tập về photpho & hợp chất

7 ngày hoá Nguyễn Anh Phong

Link download: https://www.fshare.vn/file/ZYJIPP5BWAHA

Chương 4. Đại cương về hóa hữu cơ – Bài 1. Hóa học hữu cơ và hợp chất hữu...

Chương 4. Đại cương về hóa hữu cơ - Bài 1. Hóa học hữu cơ và hợp chất hữu cơ

Bài 5. Ôn tập chương Andehit, xeton, axit cacboxylic

Bài 5. Ôn tập chương Andehit, xeton, axit cacboxylic

Chương. Andehit, xeton, axit cacboxylic – Bài 2. Bài tập Andehit, bài tập Xeton

Chương. Andehit, xeton, axit cacboxylic - Bài 2. Bài tập Andehit, bài tập Xeton

Chương 2. Nhóm Nito, Phốt pho – Bài 10. Phân bón hóa học & bài tập về phân bón...

Chương 2. Nhóm Nito, Phốt pho - Bài 10. Phân bón hóa học & bài tập về phân bón hóa học

Chương 4. Hóa hữu cơ – Bài 6. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

Chương 4. Hóa hữu cơ - Bài 6. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

Chương. Dẫn xuất halogen, ancol, phenol – Bài 6. Luyện tập Ancol và Phenol

Chương. Dẫn xuất halogen, ancol, phenol - Bài 6. Luyện tập Ancol và Phenol

Dẫn xuất halogen, ancol, phenol – Bài 2. Bài tập về dẫn xuất halogen

Dẫn xuất halogen, ancol, phenol - Bài 2. Bài tập về dẫn xuất halogen

Chương. Hidrocacbon chưa no – Bài 6. Bài tập ankin

Chương. Hidrocacbon chưa no - Bài 6. Bài tập ankin

Chương. Hóa học hữu cơ – Bài 9. Phản ứng hữu cơ

Chương. Hóa học hữu cơ - Bài 9. Phản ứng hữu cơ

Hóa 11- hocmai.vn – Thầy Vũ Khắc Ngọc

Link Download: https://www.fshare.vn/file/983J85QZLM3C

Chương 2. Nhóm Nitơ, nhóm Phốt pho – Bài 11. Bài tập tổng kết chương

Chương 2. Nhóm Nitơ, nhóm Phốt pho - Bài 11. Bài tập tổng kết chương