Hóa lớp 11

Home Tài liệu lớp 11 Hóa lớp 11

Hóa 11 học mãi – thầy Vũ Khắc Ngọc

Link download: https://www.fshare.vn/file/983J85QZLM3C

7 ngày hoá Nguyễn Anh Phong

Link download: https://www.fshare.vn/file/ZYJIPP5BWAHA

Chương 2. Nhóm nito, photpho – Bài 1. Khái quát về nhóm nito và bài tập áp dụng

Chương 2. Nhóm nito, photpho - Bài 1. Khái quát về nhóm nito và bài tập áp dụng

Chương 2. Nhóm Nito và Photpho – Bài 2. Nguyên tố Nito

Chương 2. Nhóm Nito và Photpho - Bài 2. Nguyên tố Nito

Chương 2. Nhóm Nito, photpho – Bài 3. Amoniac và muối Amoni

Chương 2. Nhóm Nito, photpho - Bài 3. Amoniac và muối Amoni

Chương 2. Nhóm Nito, Photpho – Bài 4. Bài tập về Amoniac và muối Amoni

Chương 2. Nhóm Nito, Photpho - Bài 4. Bài tập về Amoniac và muối Amoni

Chương 2. Nhóm Nito, phot pho – Bài 5. Axit nitric & muối nitrat

Chương 2. Nhóm Nito, phot pho - Bài 5. Axit nitric & muối nitrat

Chương 2. Nhóm Nito, Photpho – Bài 6. Bài tập axit nitric & muối nitrat

Chương 2. Nhóm Nito, Photpho - Bài 6. Bài tập axit nitric & muối nitrat

Chương 2. Nhóm Nito, Phốt pho – Bài 7. Phốt pho & bài tập Phốt pho

Chương 2. Nhóm Nito, Phốt pho - Bài 7. Phốt pho & bài tập Phốt pho

Chương 2. Nhóm Nito, nhóm Phot pho – Bài 8. Axit photphoric & muối photphat

Chương 2. Nhóm Nito, nhóm Phot pho - Bài 8. Axit photphoric & muối photphat

Chương 2. Nhóm Ni tơ, nhóm Phốt pho – Bài 9. Bài tập về photpho & hợp chất

Chương 2. Nhóm Ni tơ, nhóm Phốt pho - Bài 9. Bài tập về photpho & hợp chất

Chương 2. Nhóm Nito, Phốt pho – Bài 10. Phân bón hóa học & bài tập về phân bón...

Chương 2. Nhóm Nito, Phốt pho - Bài 10. Phân bón hóa học & bài tập về phân bón hóa học

Chương 2. Nhóm Nitơ, nhóm Phốt pho – Bài 11. Bài tập tổng kết chương

Chương 2. Nhóm Nitơ, nhóm Phốt pho - Bài 11. Bài tập tổng kết chương

Chương 3. Nhóm cacbon, silic – Bài 1. Cacbon & bài tập

Chương 3. Nhóm cacbon, silic - Bài 1. Cacbon & bài tập

Chương 2. Nhóm cacbon, silic – Bài 2. Hợp chất của cacbon

Chương 2. Nhóm cacbon, silic - Bài 2. Hợp chất của cacbon

Chương 3. Nhóm cacbon, silic – Bài 3. Bài tập hợp chất của cacbon

Chương 3. Nhóm cacbon, silic - Bài 3. Bài tập hợp chất của cacbon