Home Tài liệu lớp 10 Môn khác lớp 10 Đề kiểm tra HK1 môn Sinh học lớp 10

Đề kiểm tra HK1 môn Sinh học lớp 10

2118

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 – LỚP 10

Môn : Sinh học

Ban : Cơ bản

Thời gian: 45 phút

I. Trắc nghiệm: (3điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái (A, B, C hoặc D) chỉ phương án mà em cho là đúng.

 

Câu 1. Đặc điểm cấu tạo của ARN khác với ADN là:

A. Đại phân tử, có cấu trúc đa phân

B. Có liên kết hiđrô giữa các nuclêôtit

C. Có cấu trúc một mạch

D. Được cấu tạo từ nhiều đơn phân

 

Câu 2. Điều không đúng khi nói về phân tử ARN là:

A. Có cấu tạo từ các đơn phân ribônuclêôtit

B. Thực hiện các chức năng trong tế bào chất

C. Đều có vai trò trong tổng hợp prôtein

D. Gồm hai mạch xoắn lại

 

Câu 3. Điểm giống nhau về cấu tạo giữa lục lạp và ti thể trong tế bào là:

A. Có chứa sắc tố quang hợp

B. Có chứa nhiều loại enzim hô hấp

C. Được bao bọc bởi lớp màng kép

D. Có chứa nhiều phân tử ATP

 

Câu 4. Điều dưới đây đúng khi nói về sự vận chuyển thụ động các chất qua màng tế bào là:

A. Cần có năng lượng cung cấp cho quá trình vận chuyển

B. Chất được chuyển từ nơi có nồng độ thấp sang nơi có nồng độ cao

C. Tuân theo quy luật khuếch tán

D. Chỉ xảy ra ở động vật, không xảy ra ở thực vật

 

Câu 5. Yếu tố nào sau đây không có trong thành phần của phân tử ATP ?

A. Bazơ nitơ Ađênin

B. Nhóm phôtphat

C. Đường Ribôzơ

D. Prôtein

 

Câu 6. Hoạt động nào sau đây không cần năng lượng cung cấp từ ATP ?

A. Sinh trưởng ở cây xanh

B. Sự khuếch tán vật chất qua màng tế bào

C. Sự co cơ ở động vật

D. Sự vận chuyển ôxi của hồng cầu ở người

 

II. Tự luận: (7 điểm)

 

 

 

 

 

Câu 1: (3 điểm)

Mô tả thành phần cấu tạo của một nuclêôtit và liên kết giữa các nuclêôtit. Điểm khác nhau giữa

các loại nuclêôtit là gì?

 

Câu 2: (4 điểm)

Thế nào là vận chuyển thụ động, vận chuyển chủ động các chất qua màng tế bào? Phân biệt

vận chuyển chủ động và vận chuyển bị động. Cho ví dụ minh hoạ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.