Home Tài liệu lớp 10 Môn khác lớp 10 40 bài tập Pascal cơ bản có kèm bài giải

40 bài tập Pascal cơ bản có kèm bài giải

1290

Bài 1: Nhập vào 2 cạnh của một hình chữ nhật. In ra màn hình diện tích và chu vi của nó. Program HINH_CHU_NHAT;

Uses Crt;

Var a,b,s,c: real; Begin

End.

Clrscr;

Writeln(‘ TINH DIEN TICH & CHU VI HINH CHU NHAT:’); Writeln(‘————————————————————–‘);

Write('Nhap chieu dai='); readln(a); Write('Nhap chieu rong=');readln(b); s:=a*b;

c:=(a+b)*2;

Writeln('Dien tich hinh chu nhat la:’,s:6:2); Writeln('Chu vi hinh chu nhat:',c:6:2); Readln;

 

Bài 2: Nhập vào bán kính của hình tròn. In ra màn hình diện tích và chu vi của nó. Program HINHTRON;

Uses Crt;

Var r,dt,cv:real; Begin

Clrscr;

Writeln('TINH DIEN TICH & CHU VI HINH TRON:'); Writeln('——————————————————');

Write ('Nhap ban kinh R=');readln(r); dt:=pi*r*r;

cv:=2*pi*r;

Writeln('Dien tich hinh tron la:',dt:6:2); Writeln('Chu vi hinh tron la:',cv:6:2);

Readln; End.

Bài 3 : Tính tam giác: Nụâp vào ba số a,b,c bất kì. Kiểm tra xem nó có thể là độ dài ba cạnh hay không, nếu không thì in ra màn hình ' Khong la ba canh  cua mot tam  giac'.  Ngược lại, thì in diện tích, chu vi của tam giác ra màn hình.

Program TAMGIAC; Uses crt;

Var     a,b,c,s,p : real; Begin

Clrscr;

Writeln(‘BAI TOAN TAM GIAC:’); Writeln('———————————');

Write('nhap a =');readln(a);

Write ('nhap b =');readln(b);

Write('nhap c =');readln(c);

If ((a+b)>c)and((b+c)>a)and((a+c)>b) then Begin

 

 

 

 

 

 

Else

 

 

 

 

 

End

 

p:=(a+b+c)/2;

s:=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c)); Writeln('Chu vi tam giac:',2*p:4:2) ; Writeln('Dien tich tam giac:',s:4:2);

 

End.Writeln(a,’, ‘, b,’, ‘, c, ‘ khong phai la ba canh cua tam giac') ; Rea

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.