40 bài tập Pascal cơ bản có kèm bài giải

Bài 1: Nhập vào 2 cạnh của một hình chữ nhật. In ra màn hình diện tích và chu vi của nó. Program HINH_CHU_NHAT;

Uses Crt;

Var a,b,s,c: real; Begin

End.

Clrscr;

Writeln(‘ TINH DIEN TICH & CHU VI HINH CHU NHAT:’); Writeln(‘————————————————————–‘);

Write('Nhap chieu dai='); readln(a); Write('Nhap chieu rong=');readln(b); s:=a*b;

c:=(a+b)*2;

Writeln('Dien tich hinh chu nhat la:’,s:6:2); Writeln('Chu vi hinh chu nhat:',c:6:2); Readln;

 

Bài 2: Nhập vào bán kính của hình tròn. In ra màn hình diện tích và chu vi của nó. Program HINHTRON;

Uses Crt;

Var r,dt,cv:real; Begin

Clrscr;

Writeln('TINH DIEN TICH & CHU VI HINH TRON:'); Writeln('——————————————————');

Write ('Nhap ban kinh R=');readln(r); dt:=pi*r*r;

cv:=2*pi*r;

Writeln('Dien tich hinh tron la:',dt:6:2); Writeln('Chu vi hinh tron la:',cv:6:2);

Readln; End.

Bài 3 : Tính tam giác: Nụâp vào ba số a,b,c bất kì. Kiểm tra xem nó có thể là độ dài ba cạnh hay không, nếu không thì in ra màn hình ' Khong la ba canh  cua mot tam  giac'.  Ngược lại, thì in diện tích, chu vi của tam giác ra màn hình.

Program TAMGIAC; Uses crt;

Var     a,b,c,s,p : real; Begin

Clrscr;

Writeln(‘BAI TOAN TAM GIAC:’); Writeln('———————————');

Write('nhap a =');readln(a);

Write ('nhap b =');readln(b);

Write('nhap c =');readln(c);

If ((a+b)>c)and((b+c)>a)and((a+c)>b) then Begin

 

 

 

 

 

 

Else

 

 

 

 

 

End

 

p:=(a+b+c)/2;

s:=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c)); Writeln('Chu vi tam giac:',2*p:4:2) ; Writeln('Dien tich tam giac:',s:4:2);

 

End.Writeln(a,’, ‘, b,’, ‘, c, ‘ khong phai la ba canh cua tam giac') ; Rea

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment