Lý lớp 10

Home Tài liệu lớp 10 Lý lớp 10

Chuyển động vật rắn – Cân bằng của một vật rắn có trục quay cố định – Momen lực

Chuyển động vật rắn - Cân bằng của một vật rắn có trục quay cố định - Momen lực

Cân bằng của một vật rắn – Quy tắc hợp lực song song cùng chiều

Cân bằng của một vật rắn - Quy tắc hợp lực song song cùng chiều

Các dạng cân bằng – Cân bằng của một vật có mặt chân đế

Các dạng cân bằng - Cân bằng của một vật có mặt chân đế

Cân bằng và chuyển động của vật rắn – Chuyển động tịnh tiến của vật rắn

Cân bằng và chuyển động của vật rắn - Chuyển động tịnh tiến của vật rắn

Cân bằng và chuyển động của vật rắn – Ngẫu lực

Cân bằng và chuyển động của vật rắn - Ngẫu lực

Cân bằng và chuyển động của vật rắn – Ôn tập kiểm tra 1 tiết, học kỳ 1

Cân bằng và chuyển động của vật rắn - Ôn tập kiểm tra 1 tiết, học kỳ 1

Các định luật bảo toàn – Động lượng – Định luật bảo toàn động lượng

Các định luật bảo toàn - Động lượng - Định luật bảo toàn động lượng

Các định luật bảo toàn – Công và công suất

Các định luật bảo toàn - Công và công suất

Các định luật bảo toàn – Động năng

Các định luật bảo toàn - Động năng

Các định luật bảo toàn – Bài. Thế năng

Các định luật bảo toàn - Bài. Thế năng

Các định luật bảo toàn – Bài. Cơ năng

Các định luật bảo toàn - Bài. Cơ năng

Các định luật bảo toàn – Ôn tập kiểm tra 1 tiết, giữa kỳ 2

Các định luật bảo toàn - Ôn tập kiểm tra 1 tiết, giữa kỳ 2

Cấu tạo chất – Thuyết động học phân tử chất khí

Cấu tạo chất - Thuyết động học phân tử chất khí

Chất khí – Quá trình đẳng nhiệt – Định luật Bôilơ Mariôt

Chất khí - Quá trình đẳng nhiệt - Định luật Bôilơ Mariôt

Chất khí – Quá trình đẳng tích – Định luật Saclơ

Chất khí - Quá trình đẳng tích - Định luật Saclơ

Chất khí – Phương trình trạng thái của khí lí tưởng

Chất khí - Phương trình trạng thái của khí lí tưởng