Home Tài liệu lớp 9 Toán lớp 9 Tám chuyên đề luyện thi toán vào lớp 10 chuyên (update 19/9/2016)

Tám chuyên đề luyện thi toán vào lớp 10 chuyên (update 19/9/2016)

1754

Tám chuyên đề toán luyện thi vào lớp 10

 

Giáo viên: Tạ Hữu Phơ

 

CHUYÊN ĐỀ: RÚT GỌN BIỂU THỨC VÀ CÁC DẠNG TOÁN LIEN QUAN

 

001_ Các bài tập cơ bản củng cố kiến thức (phần 1)

 

002_ Các bài tập cơ bản củng cố kiến thức (phần 2)

 

003_ Các bài tập rút gọn căn thức

 

004_ Rút gọn biểu thức (Tiết 1)

 

005_ Rút gọn biểu thức (Tiết 2)

 

006_ Rút gọn biểu thức (Tiết 3)

 

007_ Câu hỏi phụ của bài tập rút gọn (Tiết 1)

 

008_ Câu hỏi phụ của bài tập rút gọn (Tiết 2)

 

009_ Câu hỏi phụ của bài tập rút gọn (Tiết 3)

 

010_ Câu hỏi phụ của bài tập rút gọn (Tiết 4)

 

011_ Giá trị lớn nhất, Giá trị nhỏ nhất

 

012_ Tìm giá trị của biến để biểu thức có giá trị nguyên

 

013_ Các bài tập tổng hợp (Tiết 1)

 

014_ Các bài tập tổng hợp (Tiết 2)

 

015_ Một số bài toán dành cho học sinh khá_giỏi (Tiết 1)

 

016_ Một số bài toán dành cho học sinh khá_giỏi (Tiết 2)

 

017_ Đề kiểm tra định kỳ số 1

 

018_ Đáp án đề kiểm tra định kỳ số 1

 

019_ Đề kiểm tra định kỳ số 2

 

020_ Đáp án đề kiểm tra định kỳ số 2

 

 

CHUYÊN ĐỀ: HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG

 

021_ Các bài tập có nội dung tính toán (Tiết 1)

 

022_ Các bài tập có nội dung tính toán (Tiết 2)

 

023_ Các bài tập có nội dung tính toán (Tiết 3)

 

024_ Các bài tập có nội dung tính toán (Tiết 4)

 

025_ Bài tập chứng minh (Tiết 1)

 

026_ Bài tập chứng minh (Tiết 2)

 

027_ Các bài tập tổng hợp (Tiết 1)

 

028_ Các bài tập tổng hợp (Tiết 2)

 

029_ Các bài tập tổng hợp (Tiết 3)

 

030_ Các bài tập tổng hợp (Tiết 4)

 

031_ Đề kiểm tra định kỳ số 1

 

032_ Đáp án đề kiểm tra định kỳ số 1

 

033_ Đề kiểm tra định kỳ số 2

 

034_ Đáp án đề kiểm tra định kỳ số 2

 

 

CHUYÊN ĐỀ: HÌNH HỌC (ĐƯỜNG TRÒN)

 

035_ Tóm tắt lý thuyết

 

036_ Các bài tập có nội dung tính toán (Tiết 1)

 

037_ Các bài tập có nội dung tính toán (Tiết 2)

 

038_ Các bài tập chứng minh (Tiết 1)

 

039_ Các bài tập chứng minh (Tiết 2)

 

040_ Chứng minh điểm thuộc đường tròn cố định (Tiết 1)

 

041_ Chứng minh điểm thuộc đường tròn cố định (Tiết 2)

 

042_ Bài tập về giá trị lớn nhất – nhỏ nhất

 

043_ Bài tập tổng hợp (Tiết 1)

 

044_ Bài tập tổng hợp (Tiết 2)

 

045_ Bài tập nâng cao

 

046_ Bài tập về góc nội tiếp (Tiết 1)

 

047_ Bài tập về góc nội tiếp (Tiết 2)

 

048_ Bài tập về góc nội tiếp (Tiết 3)

 

049_ Bài tập về góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung (Tiết 1)

 

050_ Bài tập về góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung (Tiết 2)

 

051_ Bài tập về góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung (Tiết 3)

 

052_ Bài tập về góc có đỉnh bên trong, bên ngoài đường tròn (Tiết 1)

 

053_ Bài tập về góc có đỉnh bên trong, bên ngoài đường tròn (Tiết 2)

 

054_ Bài tập về cung chứa góc

 

055_ Bài tập về tứ giác nội tiếp (Tiết 1)

 

056_ Bài tập về tứ giác nội tiếp (Tiết 2)

 

057_ Bài tập về tứ giác nội tiếp (Tiết 3)

 

058_ Bài tập tổng hợp (Tiết 1)

 

059_ Bài tập tổng hợp (Tiết 2)

 

060_ Bài tập tổng hợp (Tiết 3)

 

061_ Bài tập tổng hợp (Tiết 4)

 

062_ Bài tập tổng hợp (Tiết 5)

 

063_ Bài tập khó dành cho học sinh khá – giỏi

 

 

CHUYÊN ĐỀ: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ

 

064_ Bài tập về đường thẳng (Tiết 1)

 

065_ Bài tập về đường thẳng (Tiết 2)

 

066_ Bài tập về đường thẳng (Tiết 3)

 

067_ Bài tập về quan hệ giữa đường thẳng và parabol (Tiết 1)

 

068_ Bài tập về quan hệ giữa đường thẳng và parabol (Tiết 2)

 

069_ Bài tập về quan hệ giữa đường thẳng và parabol (Tiết 3)

 

CHUYÊN ĐỀ: HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

 

070_ Kiến thức cần nhớ và các bài tập cơ bản

 

071_ Hệ phương trình quy về hệ bậc nhất hai ẩn

 

072_ Hệ phương trình chứa tham số P1

 

073_ Hệ phương trình chứa tham số P2

 

074_ Các bài toán về chuyển động (Tiết 1)

 

075_ Các bài toán về chuyển động (Tiết 2)

 

076_ Các bài toán về chuyển động (Tiết 3)

 

077_ Các bài toán về năng suất (Tiết 1)

 

078_ Các bài toán về năng suất (Tiết 2)

 

079_ Các bài toán về năng suất (Tiết 3)

 

080_ Các dạng toán khác P1

 

081_ Các dạng toán khác P2

 

082_ Đề kiểm tra định kỳ số 1

 

083_ Đáp án đề kiểm tra định kỳ số 1

 

084_ Đề kiểm tra định kỳ số 2

 

085_ Đáp án đề kiểm tra định kỳ số 2

 

 

CHUYÊN ĐỀ: PHƯƠNG TRÌNH

 

086_ Bài tập về phương trình bậc hai (Tiết 1)

 

087_ Bài tập về phương trình bậc hai (Tiết 2)

 

088_ Bài tập về định lý Vi-Et (Tiết 1)

 

089_ Bài tập về định lý Vi-Et (Tiết 2)

 

090_ Bài tập về định lý Vi-Et (Tiết 3)

 

091_ Phương trình quy về bậc hai (Tiết 1)

 

092_ Phương trình quy về bậc hai (Tiết 2)

 

093_ Phương trình quy về bậc hai (Tiết 3)

 

094_ Phương trình chứa căn thức (Tiết 1)

 

095_ Phương trình chứa căn thức (Tiết 2)

 

096_ Phương trình chứa căn thức (Tiết 3)

 

097_ Hệ phương trình quy về bậc hai (Tiết 1)

 

098_ Hệ phương trình quy về bậc hai (Tiết 2)

 

099_ Bài tập khó dành cho học sinh khá-giỏi

 

 

CHUYÊN ĐỀ: BẤT ĐẲNG THỨC VÀ CỰC TRỊ

 

100_ Bài tập sử dụng bất đẳng thức cơ bản (Tiết 1)

 

101_ Bài tập sử dụng bất đẳng thức cơ bản (Tiết 2)

 

102_ Phương pháp đặt ẩn phụ và biến đổi trong bài tập có biểu thức chứa căn (Tiết 1)

 

103_ Phương pháp đặt ẩn phụ và biến đổi trong bài tập có biểu thức chứa căn (Tiết 2)

 

104_ Phương pháp sử dụng bất đẳng thức Co-Si (Tiết 1)

 

105_ Phương pháp sử dụng bất đẳng thức Co-Si (Tiết 2)

 

106_ Phương pháp sử dụng miền giá trị

 

107_ Phương pháp sử dụng bất đẳng thức Bunhiacopxki

 

108_ Bài tập khó dành cho học sinh khá giỏi

 

 

CHUYÊN ĐỀ: LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP

 

109_ Đề thi tự luyện số 1

 

110_ Bài giảng chữa đề số 1 P1

 

111_ Bài giảng chữa đề số 1 P2

 

112_ Đề thi tự luyện số 2

 

113_ Bài giảng chữa đề số 2

 

114_ Đề thi tự luyện số 3

 

115_ Bài giảng chữa đề số 3 P1

 

116_ Bài giảng chữa đề số 3 P2

 

117_ Đề thi tự luyện số 4

 

118_ Bài giảng chữa đề số 4 P1

 

119_ Bài giảng chữa đề số 4 P2

 

120_ Đề thi tự luyện số 5

 

121_ Bài giảng chữa đề số 5

 

122_ Đề thi tự luyện số 6

 

123_ Bài giảng chữa đề số 6

 

124_ Đề thi tự luyện số 7

 

125_ Bài giảng chữa đề số 7

 

126_ Đề thi tự luyện số 8

 

127_ Bài giảng chữa đề số 8

 

128_ Đề thi tự luyện số 9

 

129_ Bài giảng chữa đề số 9

 

130_ Đề thi tự luyện số 10

 

131_ Bài giảng chữa đề số 10

 

132_ Đề thi tự luyện số 11

 

133_ Bài giảng chữa đề số 11

 

134_ Đề thi tự luyện số 12

 

135_ Bài giảng chữa đề số 12

 

136_ Đề thi tự luyện số 13

 

137_ Bài giảng chữa đề số 13

 

138_ Đề thi tự luyện số 14

 

139_ Bài giảng chữa đề số 14

 

140_ Đề thi tự luyện số 15

 

141_ Bài giảng chữa đề số 15

 

142_ Đề thi tự luyện số 16

 

143_ Bài giảng chữa đề số 16

 

144_ Đề thi tự luyện số 17

 

145_ Bài giảng chữa đề số 17

 

146_ Đề thi tự luyện số 18

 

147_ Bài giảng chữa đề số 18

 

148_ Đề thi tự luyện số 19

 

149_ Bài giảng chữa đề số 19

 

150_ Đề thi tự luyện số 20

 

151_ Bài giảng chữa đề số 20

 

 

 

THI THỬ VÀO LỚP 10

 

152_ Đề thi và đáp án số 01

 

153_ Đề thi và đáp án số 02

 

154_ Đề thi và đáp án số 03

 

155_ Đề thi và đáp án số 04

 

156_ Đề thi và đáp án số 05

 

 

ĐỀ THI VÀO LỚP 10 CỦA CÁC TỈNH

 

Năm học 2011-2012

 

157_ Hà nội

 

158_ TP HCM

 

159_ Đà Nẵng

 

160_ Thanh Hóa

 

161_ Vĩnh Phúc

 

162_ Thái Bình

 

163_ Huế

 

164_ Hà Tĩnh

 

165_ Bình Định

 

166_ Bắc Ninh

 

167_ Bắc Giang

 

Năm 2010-2011

 

168_ Hà Nội

 

169_ Tp HCM

 

170_ Đà Nẵng

 

171_ Thanh Hóa

 

172_ Nghệ An

 

Năm 2009-2010

 

173_ Huế

 

174_ Tp HCM

 

175_ Đà nẵng

 

176_ Thanh Hóa

 

Đề thi tuyển sinh vào các trường chuyên

 

LINK DOWNLOAD:

https://www.fshare.vn/folder/NDLM3AWEYEUT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.