Vật lý 7: Bài tập nhận biết anh sáng, nguồn sáng, vật sáng

Câu 1: Chọn câu đúng :A-Vật được chiếu sáng laø nguồn sáng.B-   Vật sáng tự nó không phát ra ánh sáng.C- Vật được chiếu sáng không phải là nguồn sáng.D- Vật sáng gồm nguồn sáng và vật được chiếu sáng. Câu...