Bài 3: Danh từ đếm được: danh từ số ít, danh từ số nhiều

Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Danh từ đếm được (countable noun) trong tiếng Anh.  Phân loại Danh từ đếm được trong tiếng Anh có 2 dạng là danh từ số ít (singular noun) và danh từ số nhiều (plural noun). 1. Danh từ số ítLà các...

Bài 2: Danh từ ghép

Trong bài này, ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về danh từ ghép trong tiếng Anh.Định nghĩaDanh từ ghép là một danh từ được thành lập từ một hay hai từ trở lên. Ta có ba dạng danh từ ghép: có khoảng trắng giữa hai từ, ví dụ: tennis shoe (giày chơi...

Bài 1: Các loại danh từ

Về căn bản, danh từ là các từ được dùng để gọi tên người, sự vật, sự việc, con vật… Bài học này sẽ giúp các bạn có cái nhìn tổng thể về danh từ trong tiếng Anh.1. Danh từ chung (Common Nouns):Danh từ chung là các danh từ được dùng...