Những câu nói Tiếng Anh hay về cuộc sống

1. Don’t make her a mother when you’re not ready to become a father Đừng làm cô ấy trở thành một người mẹ,khi bạn chưa sẵn sàng làm một người cha !2. An apology has three parts "I’m sorry" , "It’s my fault",and "How can I make things better".The last part is most important Một câu...