Let’s Talk 1: Bài nghe từ 41 đến 44 – MP3 (The end)

Let's Talk là tài liệu chuyên dùng để luyện kỹ năng nghe, nói rất hay, sau đây HocTapLongAn xin chi sẽ các bạn các bài nghe từ 41 đến 44. Hi vọng các bạn có được thời gian học tập thật bổ íchLet's Talk 1: Bài 41  Let's Talk 1: Bài...

Let’s Talk 1: Bài nghe từ 36 đến 40 – MP3

Let's Talk là tài liệu chuyên dùng để luyện kỹ năng nghe, nói rất hay, sau đây HocTapLongAn xin chi sẽ các bạn các bài nghe từ 36 đến 40. Hi vọng các bạn có được thời gian học tập thật bổ íchLet's Talk 1: Bài 36  Let's Talk 1: Bài...

Let’s Talk 1: Bài nghe từ 31 đến 35 – MP3

Let's Talk là tài liệu chuyên dùng để luyện kỹ năng nghe, nói rất hay, sau đây HocTapLongAn xin chi sẽ các bạn các bài nghe từ 31 đến 35. Hi vọng các bạn có được thời gian học tập thật bổ íchLet's Talk 1: Bài 31  Let's Talk 1: Bài...

Let’s Talk 1: Bài nghe từ 26 đến 30 – MP3

Let's Talk là tài liệu chuyên dùng để luyện kỹ năng nghe, nói rất hay, sau đây HocTapLongAn xin chi sẽ các bạn các bài nghe từ 26 đến 30. Hi vọng các bạn có được thời gian học tập thật bổ íchLet's Talk 1: Bài 26  Let's Talk 1: Bài...

Let’s Talk 1: Bài nghe từ 21 đến 25 – MP3

Let's Talk là tài liệu chuyên dùng để luyện kỹ năng nghe, nói rất hay, sau đây HocTapLongAn xin chi sẽ các bạn các bài nghe từ 21 đến 25. Hi vọng các bạn có được thời gian học tập thật bổ íchLet's Talk 1: Bài 21  Let's Talk 1: Bài...

Let’s Talk 1: Bài nghe từ 16 đến 20 – MP3

Let's Talk là tài liệu chuyên dùng để luyện kỹ năng nghe, nói rất hay, sau đây HocTapLongAn xin chi sẽ các bạn các bài nghe từ 16 đến 20. Hi vọng các bạn có được thời gian học tập thật bổ íchLet's Talk 1: Bài 16  Let's Talk 1: Bài...

Let’s Talk 1: Bài nghe từ 11 đến 15 – MP3

Let's Talk là tài liệu chuyên dùng để luyện kỹ năng nghe, nói rất hay, sau đây HocTapLongAn xin chi sẽ các bạn các bài nghe từ 11 đến 15. Hi vọng các bạn có được thời gian học tập thật bổ íchLet's Talk 1: Bài 11  Let's Talk 1: Bài...

Let’s Talk 1: Bài nghe từ 6 đến 10 – MP3

Let's Talk là tài liệu chuyên dùng để luyện kỹ năng nghe, nói rất hay, sau đây HocTapLongAn xin chi sẽ các bạn các bài nghe từ 6 đến 10. Hi vọng các bạn có được thời gian học tập thật bổ íchLet's Talk 1: Bài 6  Let's Talk 1: Bài...

Let’s Talk 1: Bài nghe từ 1 đến 5 – MP3

Let's Talk là tài liệu chuyên dùng để luyện kỹ năng nghe, nói rất hay, sau đây HocTapLongAn xin chi sẽ các bạn các bài nghe từ 1 đến 5. Hi vọng các bạn có được thời gian học tập thật bổ íchLet's Talk 1: Bài 1  Let's Talk 1: Bài...