Sinh học 12: Đề kiểm tra 1 tiết

Chương 1 Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể là những kiến thức quan trọng của chương trình sinh học lớp 12, sau đây là đề kiểm tra 1 tiết môn sinh học lớp 12, các bạn tham khảoLink download file góc: