Toàn bộ bức tranh ngành nghề trong xã hội – Kỹ năng chọn ngành_chọn trường phù hợp {Phần 4}

Yếu tố tính cách trong hướng nghiệp:

001 Giới thiệu tính cách trong hướng nghiệp

002 Yếu tố tính cách trong nghề nghiệp

003 MBTI là gì và ứng dụng

004 Phân tích các yếu tố tính cách trọng MDTI (hướng nội – hướng ngoại)

005 Phân tích các yếu tố tính cách trong MDTI (Tri giác – Trực giác)

006 Phân tích các yếu tố tính cách trong MDTI (Lý trí – Cảm tình)

007 Phân tích các yếu tố tính cách trong MDTI (Nguyên tắc – Linh hoạt)

008 Tổng hợp phân tích các yếu tố tính cách trong MBTI

009 Hệ thống trắc nghiệm MBTI

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment