Home Anh văn phổ thông Phân biệt 4 động từ SAY – TELL – TALK – SPEAK

Phân biệt 4 động từ SAY – TELL – TALK – SPEAK

742

4 động từ động từ SAY – TELL – TALK – SPEAK rất dễ bị nhầm lẫn khi các bạn nói cũng như viết bởi vì nghĩa của nó gần gần như nhau. Sau khi theo dõi xong bài viết này các bạn có thể phân biệt được khi nào sử dụng 4 động từ SAY – TELL – TALK – SPEAK chính xác và ứng dụng nó vào giao tiếp hằng ngày nhé.


1. SAY


– Theo sau SAY không bao giờ có tân ngữ chỉ người. Say thường dùng để đưa ra một lời nói chính xác của ai đó (chú trọng nội dung được nói ra). Bạn có thể dùng say something hoặc say something to somebody

 

E.g. 'Sit down', he said.
– Chúng ta không thể nói say about, nhưng có thể nói say something about.

E.g.
+ I want to say something/a few words/a little about my plan. (Tôi muốn nói vài điều về kế hoạch của tôi).
+ They say that she is very beautiful. (Họ nói rằng cô ấy rất xinh).
+ Please say it again in English. (Làm ơn nói lại bằng tiếng Anh).

Phân biệt 4 động từ SAY - TELL - TALK - SPEAK


2. TELL


– Có nghĩa “cho biết, chú trọng, sự trình bày”. Thường gặp trong các kết cấu : tell sb sth (nói với ai điều gì đó), tell sb to do sth (bảo ai làm gì), tell sb about sth (cho ai biết về điều gì).

E.g.
+ The teacher is telling the class an interesting story. (Thầy giáo đang kể cho lớp nghe một câu chuyện thú vị).
+ Please tell him to come to the blackboard. (Làm ơn bảo cậu ấy lên bảng đen).
+ My friend tell me something about himselft. (Bạn tôi nói cho tôi nghe vài điều về cậu ta).
– Tell thường có tân ngữ chỉ người theo sau và thường có 2 tân ngữ.

E.g. Have you told him the bad news yet? (Bạn đã nói với anh ta những tin tức xấu chưa?)
– Tell cũng thường được sử dụng với mệnh đề that.

E.g. John told me (that) he was tired. (John nói với tôi rằng anh ta rất mệt)
– Tell được dùng để đưa ra sự kiện hoặc thông tin, thường dùng với what, where,…

E.g. Can you tell me when the movie starts? (Bạn có thể cho tôi biết khi nào bộ phim bắt đầu không?)
– Tell cũng được dùng khi bạn cho ai đó sự hướng dẫn.

E.g. The doctor told me to stay in bed. (Bác sĩ bảo tôi nằm trên giường).
hoặc The doctor told me (that) I had to stay in bed. (Bác sĩ bảo tôi rằng toi phải nằm trên giường).
hoặc The doctor said (that) I had to stay in bed. 
Không dùng: The doctor said me to stay in bed.
3. SPEAK


– Có nghĩa là “nói ra lời, phát biểu”, chú trọng mở miệng, nói ra lời. Thường dùng làm động từ không có tân ngữ. Khi có tân ngữ thì chỉ là một số ít từ chỉ thứ tiếng "truth” (sự thật).

E.g.
+ He is going to speak at the meetting. (Anh ấy sẽ phát biểu trong cuộc họp).
+ I speak Vietnamese. I don’t speak Chinese. (Tôi nói tiếng Việt. Tôi không nói tiếng Trung Quốc).
– Khi muốn “nói với ai” thì dùng speak to sb hay speak with sb.

E.g.
+ She is speaking to our teacher. (Cô ấy đang nói chuyện với thầy giáo của chúng ta).
4. TALK


Có nghĩa là ”trao đổi, chuyện trò”, có nghĩa gần như speak, chú trọng động tác “nói’. Thường gặp trong các kết cấu: talk to sb (nói chuyện với ai), talk about sth (nói về điều gì), talk with sb (chuyện trò với ai).

E.g.
+ What are they talking about? (Họ đang nói về chuyện gì thế?).
+ He and his classmates often talk to eachother in English. (Cậu ấy và các bạn cùng lớp thường nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh
Như vậy sau bài viết này các bạn đã có thể biết khi nào thì dùng SAY, TELL, TALK, SPEAK chính xác và không bị nhầm lẫn giữa 4 động từ này nữa. 


Chúc các bạn học tốt tiếng anh nhé.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.