Home Anh văn phổ thông Học tiếng Anh Bài 3: Danh từ đếm được: danh từ số ít, danh từ...

Bài 3: Danh từ đếm được: danh từ số ít, danh từ số nhiều

1927

Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Danh từ đếm được (countable noun) trong tiếng Anh. 

Phân loại

Danh từ đếm được trong tiếng Anh có 2 dạng là danh từ số ít (singular noun) và danh từ số nhiều (plural noun).

 

1.
Danh từ số ít

Là các danh từ được sử dụng để chỉ một người, một con vật, một địa điểm…

 

Are you going to the beach?

/ɑːr juː ˈɡoʊ.ɪŋ tuː ðə biːtʃ/

Bạn định đi biển sao?

 

2.
Danh từ số nhiều

Là các danh từ được sử dụng để chỉ số lượng nhiều hơn một người, một con vật, một địa điểm…

 

My dad likes to collect old watches.

/maɪ dæd lɑɪks tuː kəˈlekt oʊld wɑːtʃɪz/

Bố tôi thích sưu tập đồng hồ cổ.

 

Cách chuyển một danh từ đếm được từ số ít sang số nhiều

 

1.

Trong đa số trường hợp, ta thêm -s ở tận cùng khi muốn biến một danh từ số ít thành danh từ số nhiều.

 

I have two younger sisters.

/aɪ hæv tuː jʌŋɚ ˈsɪs.tɚz/

Tôi có hai cô em gái.

 

2.

Ta thêm -es khi tận cùng của từ là -ch, -sh, -x, -s, -ss.

 

You can have those boxes if you'd like .

/juː kæn hæv ðoʊz bɑːksɪz ɪf juːd laɪk/

Bạn có thể xài mấy cái hộp đó nếu muốn.

 

3.

Thêm -es đối với các từ có tận cùng là phụ âm + o.

 

Are there any tomatoes in the fridge?

/ɑːr ðer ˈen.i təˈmeɪ.t̬oʊz ɪn ðə frɪdʒ/

Còn trái cà chua nào trong tủ lạnh không?

 

4.

Thêm -s đối với các từ viết tắt tận cùng là o.

 

Did you take a lot of photos?

/dɪd juː teɪk ə lɑːt əv ˈfoʊ.t̬oʊz/

Bạn chụp nhiều ảnh chứ?

 

5.

Thêm -s đối với các từ có tận cùng là nguyên âm + o.

 

He fixes broken radios.

/hiː fɪksɪz ˈbroʊ.kən ˈreɪ.di.oʊz/

Ông ấy sửa những cái đài (radio) hỏng.

 

6.

Tận cùng là "phụ âm-y" khi chuyển sang số nhiều, -y sẽ chuyển thành -ies.

 

There are a lot of factories in this area.

/ðer ɑːr ə lɑːt əv ˈfæk.tɚ.iz ɪn ðɪs ˈer.i.ə/

Khu này có rất nhiều nhà máy.

 


Tóm tắt:

 

Trong bài này, chúng ta đã cùng nhau ôn lại về cách phân loại danh từ đếm được trong tiếng Anh cũng như cách chuyển một danh từ đếm được từ số ít sang số nhiều.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.