Động từ Do – Play – Go và môn thể thao tương ứng

Động từ Do – Play – Go và môn thể thao tương ứng

Để dùng chính xác các động từ GO-PLAY-DO với từng môn thể thao hay hoạt động giải trí nào đó, ta chỉ cần nhớ một điều như sau:PLAY được dùng với danh từ mang tên môn thề thao nào đó mà có liên quan đến trái bóng, trái cầu và có tính chiến đấu như:

play badminton

play football

play hockey

play tennis

play chess

…..

 DO thường đi với hoạt động giải trí hay môn thể thao nào đó không dùng đến trái bóng, thường mang tính cá nhân, không có tính chiến đấu như:

do ballet

do Judo

do Yoga

do kungfu

do karate

do aerobic

do weight-lighting

…..

GO thường đi với cấu trúc V-ing, mang tên một môn thề thao hay hoạt động giải trí nào đó như: 

go jogging

go walking

go ice-skating

go fishing

go sailing

go surfingHy vọng những điều này thật sự bổ ích với các bạn!

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment